Kamis, 28 November 2013

PENGURUS IDAROH WUSTHO JAWA TIMUR

SUSUNAN PENGURUS IDAROH WUSTHO
JAM'IYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN NAHDLIYYAH
PROPINSI JAWA TIMUR MASA KIDMAH 2012-2017
I. MAJLIS IFTA'.       
 
1          KH. Muh . Martain Karim        Batu
            2          KH. Muh. Ali Bahruddin           Pasuruan
            3          Drs. H. Syaifullah Yusuf            Surabaya
            4          KH. Ali Mas'adi           Mojokerto
            5          KH. Abdul Mu'thy Nurhadi, SH           Surabaya
            6          KH. Sholeh Qosim       Sidoarjo
            7          KH. Muh. Sholeh Hudi Malang
            8          KH. Qusyairi Ali           Pasuruan
            9          KH. Maftuh Said          Malang
            10        KH. Fathulloh Munawwir         Kencong
            11        KH. Dimyati Romli       Jombang
            12        KH. Khoiri Abbas        Jember
            13        KH. Abdul Wahab Jazuli          Bangkalan
            14        KH. Muchsin Nurhadi  Surabaya
            15        KH. Thohari Usman     Malang
            16        KH. Sholeh Bahruddin  Pasuruan
            17        KH. Sofyan      Surabaya
            18        KH. M. Nahrowi          Pamekasan
            19        KH. Syamsuddin          Bojonegoro
            20        KH. Mutohharun Affif Lc, MHI            Mojokerto
            21        KH. Maftuh Makki       Jombang
            22        KH. Muhid Murtadlo    Surabaya
            23        KH. Dziyauddin            Blitar
            24        KH. Ahmad Baidlowi   Bangil
            25        KH. Amnan      Nganjuk
            26        KH. Mahfudz Ma'sum  Madiun
            27        KH. Nawawi   


II. IFADLIYYAH.      

Rois     KH. Muh. Martain Karim         Batu
            Wakil Rois       KH. Nuril Anwar          Kediri
            Rois Awwal      KH. Abdul Hadi Basri  Banyuwangi
            Rois Tsani        KH. Ngadiyyin Anwar  Madiun
            Rois Tsalis        Drs. KH. Mahmud Zubaidi, MA           Malang
            Rois Robi'        KH. Zainuddin Ghozali Tulungagung
            Rois Khomis     KH. Salim Ashar          Lamongan
            Rois Sadis        KH. Chusnan Ali          Gresik
                                   
            Katib    KH. S. Abdul Wahid    Probolinggo
            Wakil Katib      Drs. KH. Ahmad Cholil Arphapy, MM Mojokerto
            Katib Awwal    KH. Muh. Qusyairi, M.Pd        Malang
            Katib Tsani       KH. Syaiful Musthofa   Sidoarjo
            Katib Tsalis      KH. Khoiruddin Yusuf, S.Pd.I  Magetan
            Katib Robi'       KH. Luqman Hakim     Bangkalan
            Katib Khomis   KH. Abdul Kholiq        Bojonegoro
            Katib Sadis      KH. Nur Cholis            Tulungagung


III. IMDLOIYYAH.   
Mudir   KH. Ahmad Faqih Usman        Mojokerto
            Wakil Mudir     KH. Jauhar Nehru        Kediri
            Mudir Awwal   KH. Fatihul Huda         Tuban
            Mudir Tsani      KLH. Nur Hamim Adlan          Ponorogo
            Mudir Tsalis     KH. Muh. Adam Arif Khon      Jombang
            Mudir Robi'      KH. Imam Suhadi Ahmad, SH. M.Hum            Sidoarjo
            Mudir Khomis  KH. Masruhan Bojonegoro
                                   
            Sekretaris         KH. Abdul Wahib        Malang
            Wakil Sekretaris           Drs. KH. Muh. Murtadlo, M.MHI        Malang
            Sekretaris Awwal         Ust. Saikhul Hadi          Kediri
            Sekretaris Tsani            Gus M. Ali Fikri, S.Ag  Sidoarjo
            Sekretaris Tsalis           Gus H. M. Fahim          Kencong
            Sekretaris Robi'            Gus Nur Tsalis Mujib    Madiun
            Sekretaris Khomis        Gus Abdul Qoyyum, M.Pd.I     Madiun
                                   
            Aminus Shunduq           KH. Abdul Mizan         Gresik
            Wakil Aminus Shunduq KH. Nurhadi Cholil      Mojokerto
            Aminus Shunduq Awwal           KH. Ahmad Mawardi, MM      Pamekasan
            Aminus Shunduq Tsani  H. Hilmi Sholeh            Sidoarjo
            Aminus Shunduq Tsalis Gus Samsul Hadi          Malang


IV. IMDADIYYAH
A. LAJNAH BAHTSUL MASA'IL.   
Koordinator     KH. Munif Abudzarrin  Bangkalan
            Wakil   KH. Munkhanif Ma'sum           Mojokerto
            Sekretaris         KH. Abdul Aziz RM. M. H.     Probolinggo
            Wakil   KH. Moch. Yusuf Afandy         Lamongan
            Anggota          
1. KH. Muh. Hilmi Ihsanan       Probolinggo
                        2. KH. Imam Qusyairi Zain       Kraksaan
                        3. KH. Ahmad Syafi'i Luthfin    Mojokerto
                        4. Gus Dzulqurnain       Jember
                        5. KH. Ali Maskur       Madiun
                        6. KH. Muh. Tanwir     Ponorogo
                        7. KH. Sholihin Rozin   Malang
                        8. KH. Islahuddin Sarwan Gunawan     Ngawi
                        9. KH. Hasan Luthfi     Lumajang


B. LAJNAH TA'LIF WAN NASR.    
Koordinator     Prof. KH. Sholahuddin Malang
            Wakil   Dr. KH. A. Kholil Thohir          Ngawi
            Sekretaris         Gus Anas Masudi, L.c  Surabaya
            Wakil   KH. Marzuki    Kediri
            Anggota          
1. KH. Abdul Aziz        Gresik
                                    2. KH. Rohmat Mustaqim         Ngawi
                                    3. KH. Mashul Ismail    Mojokerto
                                    4. KH. Jauhari Shodiq  Jember
                                    5. Gus Yusuf Wijaya     Pasuruan
                                    6. KH. Muflih Farid      Lumajang
                                    7. KH. Husni Mubarok Pasuruan
                                    8. KH. Nur Musthofa   Kencong


C. LAJNAH MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN (SDM).      
Koordinator     Drs. Abdul Qohar         Surabaya
            Wakil   Drs. H. M. Ma'sum Maulani, M.Pd.I    Mojokerto
            Sekretaris         H. Imron Rosyadi         Pasuruan
            Wakil   KH. Syafi'i      
            Anggota          
1. Gus Abdul Wahid Setyo Budi           Pacitan
                        2. KH. Habib Idrus Al Habsyi  Pasuruan
                        3. Gus Ahmad Misbah  Jombang
                        4. K. Zainal Abidin       Trenggalek
                        5. KH. Abdul Rohim Asasi       Bondowoso
                        6. Prof. KH. Hasanuddin          Surabaya
                        7. Ust. Samingin           Blitar


D. LAJNAH TASHIHUL KUTUB THORIQOH.       
Koordinator     KH. Habib Husen bin Sholeh Assegaf   Bangil
            Wakil   KH. Nuruddin  Sampang
            Sekretaris         KH. Abdul Halim Djasim          Pasuruan
            Anggota          
1. Gus Nuruddin           Kencong
                        2. KH. Arif Nahrowi    Trenggalek
                        3. KH. Harun Safi'i       Blitar
                        4. KH. Mahmud           Bojonegoro
                        5. KH. Dlofir Dimyati   Probolinggo
                        6. KH. Mashadi           Blitar
                        7. Drs. H. Imam Mahdi Magetan
                        8. KH. Imam Tauhid     Kraksaan


E. LAJNAH ROBITHOH MA'AHID.
Koordinator     KH. M. Sa'dulloh Zain  Nganjuk
            Wakil   KH. Muhammad Humaidi         Gresik
            Sekretaris         KH. Nur Musthofa Hasyim       Kencong
            Anggota          
1. KH. Hamdi Ujeb      Jember
                        2. KH. Mas'said bin Ali            Surabaya
                        3. KH. Umar Said        Surabaya
                        4. KH. Mahsun            Kediri
                        5. KH. Zainal Musthofa Hasan  Probolinggo
                        6. KH. Mastur Ali        Trenggalek
                        7. KH. Hasyim Surabaya
                        8. Gus Farid Abrori      Batu


F. LAJNAH MUWASHOLAH.         
Koordinator     KH. Robert Wahidi Abu Bakar            Tulungagung
            Wakil   KH. Nasruddin Magetan
            Sekretaris         KH. Abdul Haris Ali     Surabaya
            Anggota          
1. KH. Machfudz Abu Bakar    Sidoarjo
                        2. KH. M. Muchlas Kurdi        Sidoarjo
                        3. KH. Abdul Malik Salam       Malang
                        4. KH. Badrus  Probolinggo
                        5. KH. Ma'sum Tirmidzi           Bondowoso
                        6. KH. Zul Hilmi           Surabaya
                        7. KH. Ismail Anwar    Malang
                        8. KH. Umar Said        Pacitan


G. LAJNAH IQTISHODIYYAH.       
Koordinator     KH. Abdul Jabbar        Surabaya
            Wakil   Drs. H. Rahmad           Gresik
            Sekretaris         Drs. Yassin Syamsuddin, MM  Malang
            Anggota          
1. KH. Yusuf Abd. Rohman     Malang
                        2. KH. Abdul Muntholib           Surabaya
                        3. Gus Imam Mas'ud    Jember
                        4. Tondang Saputra, ST            Malang
                        5. KH. Hudlori Banyuwangi
                        6. Gus Habib Maulana Asyik    Batu
                        7. KH. Abdul Ghofur    Bondowoso
                        8. KH. Zaini Sonhaji     Situbondo


H. LAJNAH CINTA TANAH AIR.   
Koordinator     Drs. KH. Ahmad Nur Faqih Hasan       Tuban
            Wakil   KH. Moh. Sabirin, SE  Sidoarjo
            Wakil   Ust. Saiful Amin Sholihin           Mojokerto
            Sekretaris         Ust. Mochammad Fuad, SH    
            Wakil   KH. Syaiful Muhyi        Situbondo
            Anggota          
1. Habib Muhammad bil Faqih  Pamekasan
                        2. KH. Sumar'un          Sumenep
                        3. Drs. Mulyadi Rodi    Banyuwangi
                        4. KH. Abdul Hamid    Batu
                        5. Ust. H. Ihsan Al Wahib         Pasuruan
                        6. Kol. Sardjito            Sidoarjo
                        7. KH. Muh. Sarengat  Pacitan
                        8. KH. Anshori, S.Ag   Madiun


I. LAJNAH MAHASISWA AHLITH THORIQOH AN-NAHDLIYYAH (MATAN).           
Koordinator     Dr. Ir. Badat Muwakhid, M.P   Malang
            Wakil   Gus Jangqi Dausat, S.Pd.I        Kencong
            Sekretaris         Ahmad Faris Sulaiman, S.Pd     Jombang
            Anggota          
1. H. Ahmad Karomi, S.Th.E   Surabaya
                        2. KH. Umar Abdul Hasib, S.Th.I        Surabaya
                        3. Muhammad Aminulloh Sahal Malang
                        4. Gus Qowimuddin, M.Pd       Malang
                        5. Sukron Ma'mun, S.Pd          Malang
                        6. Gus Ahmad Syaifulloh, SHI  Mojokerto


J. LAJNAH MUSLIMAT THORIQIYYAH.  
Koordinator     Ny. Hj. Uswatun Hasanah        Mojokerto
            Wakil   Ny. Hj. Muzdalifah       Batu
            Sekretaris         Ny. Hj. Aisah   Probolinggo
            Anggota          
1. Ny. Hj. Sutini           Surabaya
                        2. Ny. Hj. Sufini           Gresik
                        3. Ny. Hj. Lilik Siti Juwariyah   Mojokerto
                        4. Ny. Hj. Nuschah Ahmad      Sidoarjo
                        5. Ny. Hj. Khoirun Nisa'           Sidoarjo
                        6. Ny. Hj. Ernawati      Mojokerto
                        7. Ny. Hj. Malihatur Rosyidah  Kencong
                        8. Ny. Hj. Dra. Ari Juwariyyah MalaSumber: Idaroh Wustho, JATMAN Propinsi Jawa Timur, Jl. Masjid Al Akbar Timur 9 Surabaya Telp. (031) 8296146 Fax. (031) 8292677
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top